RADA RODZICÓW

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców powołanym w celu współpracy z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi instytucjami na rzecz realizacji zadań szkoły.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 43

Przewodniczący Rady Rodziców
Paweł Rozkosz kl. III a

Skarbnik
Renata Nguyen kl. II e

Sekretarz
Izabela Bejnarowicz – Faszcza kl. I a

Komisja rewizyjna
Marzena Kwaczyńska kl. I c
Agata Flazińska kl. II f
Ludwika Sadowska kl. III b

Finanse i księgowość
Renata Nguyen

W roku szkolnym 2016/2017 miesięczna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 10 złotych.

Źródłem funduszy Rady mogą być nie tylko dobrowolne składki rodziców, ale również darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych. Fundusz jest wydatkowany na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielania Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców:
15 1020 1156 0000 7802 0007 4823

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców
Gimnazjum nr 43
Adres odbiorcy: ul. Hoża 88
00-682 Warszawa
Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia, klasa

Zachęcamy do utworzenia zlecenia stałego w banku, aby z Państwa konta osobistego wysyłana była stała wpłata.ZEBRANIA RODZICÓW

08.09.2016 (czwartek)
godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klasy 1 z dyrekcją szkoły i wychowawcami
godz. 17.30 – zebrania rodziców klas 2 i 3 z wychowawcami
godz. 18.30 – pierwsze zebranie rady rodziców Zespołu Szkół

20.10.2016 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
01.12.2016 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
19.01.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
23.03.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty
25.05.2017 (czwartek) – godz. 17.30 – 19.00 – zebrania i dzień otwarty, informacja nt. zagrożeń ocenami niedostatecznymi